May 2021 10 376 Report
tôi thường nghe người ta nói "sóp cop py" vậy tiếng anh nghĩa là gì và viết như thế nào? cám ơn!?

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.