Lương giác 10:tính sin6x ,cos6x bằng côn g thưc nhân đôi?

giải làm sao vậy các bạn,hướng dẫn giùm mình nhe

Cập nhật:

Kimbun à,mình chỉ thăc măc cách phân tich sin6x hay cos 6x mà thôi,cám ơn ban nha

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.