Ví dụ về VC thụ động và chủ động ?

Bạn nào cho mình 1 vài ví dụ về vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động đi ! Thanks !

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.