May 2021 11 17K Report
tiếng miền Nam gọi :"vứt đi " là gì ??,viết như thế nào cho đúng đây??

nghe người miền Nam nói "vứt đi" là " giục đi " hay chính xác hơn là " dục đi ", vậy từ nào viết mới là đúng đây, thấy có vẻ kì kì

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.