May 2021 6 385 Report
"Thế giới phẳng" có nghĩa là gì?

Tôi hay thường gặp cụm từ này trong một số báo chí, nhưng tôi thật sự không hiểu lắm. Có ai giải thích rõ ràng giùm tôi không? Nó thuộc lĩnh vực kinh tế hay chính trị?

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.