mình muốn biết ý nghĩa câu "Có lòng trồng hoa, hoa ko nở. Vô tình cắm liễu, liễu mộc xanh", giúp mình nha!?

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.