LOT ghi trên hộp có nghĩa là gì ?

Trên cái hộp thuốc của mình ( Sản Xuất tại USA )

Nó ghi :

LOT 100204

EXP -3 13

Cái này có phải là ngày sản xuất là 4/2/2010 ko vậy các bạn ?

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.