đun nóng hỗn hợp 2 ancol metylic và etylic với H2SO4 đặc 140c thu được tối đa bao nhiêu ete viết ptpu minh họa?

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.