đạo thiên chúa và phật giáo đạo nào ra đời trước?

đạo thiên chúa có trước công nguyên đạo phật thì sao?

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


More Questions From This User See All

Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.