cho hỏi sự khác nhau giữa con chó và con cầy ? và thịt chó có từ bao giờ ?

tại sao người ta chỉ nói thịt cầy sao ko nói thịt chó ....

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.