cách restart trên laptop?

Các bạn ơi cho mình hoi cách restart laptop khi máy mình bị đơ, các phím không hoạt động được. Mình đang dùng máy asus

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.